Termene și condiții de utilizare a Funcției de comandă

Termene și Condiții de utilizare a Funcției de comandă și plată de analize medicale în cadrul site-ului

Funcția de comandă și plată de analize medicale este pusă la dispoziția oricărui utilizator al site-ului, în cadrul Secțiunii din site purtând denumirea  Shop Online,  în vederea plasării unor comenzi constând în una sau mai multe analize medicale, respectiv pachete de analize medicale și efectuării plăților corespunzătoare comenzilor plasate, în considerarea Termenelor și Condițiilor prezentate în cele ce urmează.

  1. Definiții

I.1. Funcția de comandă și plată de analize medicale(denumită în cele ce urmează ”Funcția de comandă și plată) – funcție disponibilă în cadrul site-ului prin care se pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a comanda și a plăti analizele medicale selectate din portofoliul BORRELIA CENTRUM S.R.L.(”BORRELIA CENTRUM ”), disponibile în cadrul funcției, cât și de a selecta efectuarea programărilor, după caz, conform informațiilor prezentate în cadrul Secțiunii Shop Online; comanda și plata analizelor medicale selectate de către utilizator se vor realiza conform Termenelor și Condițiilor prezentate mai jos.

I.2.  Analize medicale disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată – analizele medicale din cadrul portofoliului BORRELIA CENTRUM  care pot fi adăugate în Coșul meu  și plătite prin intermediul Funcției de comandă și plată din cadrul site-ului, semnalizate în mod corespunzător la momentul plasării comenzii. Nu toate analizele medicale incluse în portofoliul BORRELIA CENTRUM  sunt acoperite de Funcția de comandă și plată, unele putând fi comandate și plătite doar în recepțiile BORRELIA CENTRUM  de pe teritoriul României.

I.3. Contract – acordul de voințe dintre Titular (BORRELIA CENTRUM ) și Utilizator format în condițiile prevăzute de prezentele Termene și Condiții;

I.4. Termen de executare a Contractului – termenul de 30 de zile calendaristice înăuntrul căruia utilizatorul trebuie să se prezinte în orice recepție BORRELIA CENTRUM  sau într-una dintre recepțiile indicate în mod expres pentru tipul de analize comandat în vederea efectuării analizelor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și platăTermenul de executare a Contractului începe să curgă de la momentul transmiterii către utilizator a mesajului de confirmare a plății.

I.5.  Utilizatorul Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului (Utilizatorul) – persoana care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda și plăti online analize medicale din portofoliul BORRELIA CENTRUM , disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată.

  1. Mecanismul Funcției de comandă și plată

II.1. Prin utilizarea Funcției de comandă și plată, utilizatorul site-ului poate selecta, din portofoliul pus la dispoziție în cadrul Secțiunii „Servicii și tarife”, una sau mai multe analize disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată pe care dorește să le comande, prin adăugarea fiecărei analize selectate în Coșul meu cu ajutorul butonului ”Adăugă în Coșul meu/ pictograma reprezentând Coșul de cumpărături dispus în dreptul fiecărei analize disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată.

II.2. Toate selecțiile realizate conform prevederilor art. II.1. de mai sus vor fi incluse în Lista de analize ce va fi afișată utilizatorului prin selectarea butonului reprezentând ”Coșul de analize dispus în cadrul interfeței online. Lista de analize disponibilă în cadrul Coșului de analize va cuprinde informații cu privire la: denumirea analizei selectate, prețul aferent fiecărei analize practicat la nivelul laboratoarelor BORRELIA CENTRUM  la momentul plasării comenzii și prețul total al comenzii exprimat în lei plasate.

Comenzile plasate în mediul online pot face obiectul unor reduceri de preț, care vor fi comunicate în mod corespunzător pe site.  Odată cu prezentarea Listei de analize, utilizatorul poate consulta specificațiile anumitor analize prin accesarea link-ului URL disponibil în acest sens.

Există posibilitatea să fie comercializate pachete promoționale/ paneluri/ profiluir care să conțină teste identice și că achiziționarea mai multor pachete cu analize identice este decizia pacientului și că acesta înțelege și este de acord cu achiziționarea lor.

II.3. În vederea plasării comenzii cu privire la analizele selectate, Utilizatorului  i se vor solicita următoarele date: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), adresa de domiciul și adresă de e-mail. Pentru plasarea cu success a comenzii, Utilizatorul are obligația să  confirme ca acceptă  prezentul document, reprezentând Termenii și Condițiile de accesare a Funcției de comandă din cadrul site-ului BORRELIA CENTRUM , precum și să confirme că a citit și a înțeles Politica de confidențialitate.

II.4. Ulterior introducerii datelor solicitate conform dispozițiilor art. II.3. de mai sus, Utilizatorul va plasa comanda cu privire la analizele selectate din portofoliul disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată prin selectarea opțiunii ”Continuă cu plata”.

II.5. Selectarea opțiunii ”Continuă cu plata” este urmată de transmiterea către Utilizator a unei confirmări de comandă, prin e-mail. Contractul dintre Titular și Utilizator se încheie la momentul transmiterii confirmării comenzii prin e-mail de către Titular, în considerarea adresei de e-mail furnizată de către Utilizator anterior plasării comenzii conform art. II.3. de mai sus.

II.6. Confirmarea comenzii transmisă prin e-mail va cuprinde principalele elemente ale Contractului încheiat între Titular și Utilizator cu privire la analizele selectate și comandate de către acesta din urmă, precum și un exemplar în format electronic al acestor Termene și Condiții de utilizare a Funcției de Comandă și plată. Totodată, e-mail-ul de confirmare a comenzii transmis de către Titular va cuprinde mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.

II.7. Ulterior plasării comenzii și primirii confirmării de comandă, Utilizatorul va selecta opțiunea ”Plătește afișată în cadrul interfeței online pentru a efectua plata sumei de bani aferentă analizei/ analizelor selectate din portfoliul disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată. Opțiunea ”Plătește se va activa în cadrul interfeței online odată cu transmiterea către Utilizator a e-mail-ului de confirmare conform dispozițiilor art. II.5 de mai sus, fără a presupune ca Utilizatorul să părăsească interfața online.

II.8. Efectuarea plății corespunzătoare analizei/ analizelor comandate se poate realiza în cadrul site-ului prin utilizarea unui card bancar acceptat de procesatorul de plăți mobilpay.ro: Visa, Mastercard, Discover, American Express, JCB, Wright Express, Carte Blanche & Diner’s Club. (pentru mai multe informatii puteți accesa site-ul: (https://www.mobilpay.ro/ro/faq-merchant/card). Pentru finalizarea tranzacției în cadrul platformei online spre care Utilizatorul este redirecționat în vederea efectuării plății – către serviciul electronic al procesatorului de plăți – https://secure.mobilpay.ro/ – Utilizatorul trebuie să introducă toate datele necesare autorizării tranzacției, așa cum acestea sunt solicitate în cadrul platformei procesatorului de plăți. Ulterior, Utilizatorul va trebui să completeze datele cu caracter personal solicitate de procesatorul de plăți pentru facturare și din motive de securitate, precum: adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date nu sunt prelucrate în nici un fel de către Titular. Pentru mai multe detalii privind prelucrările de date  efectuate de către procesatorul de plăți vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate a acestuia.

II.9. Procesarea cu succes a plății – confirmată într-o primă etapă de procesatorul de plăți – este urmată de transmiterea de către Titular a unui mesaj electronic de confirmare a procesării plății către Utilizator, care va conține numărul atribuit comenzii  (acesta trebuie păstrat și prezentat la recepția BORRELIA CENTRUM  în vederea efectuării analizei/ analizelor contractate de către Utilizator), alte informații esențiale privind comanda, mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.

III. Rezoluțiunea Contractului de către Titular

III.1. În ipoteza în care Utilizatorul nu respectă Termenul de executare a Contractului, respectiv nu se prezintă în recepția BORRELIA CENTRUM  în vederea efectuării analizelor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul transmiterii către Utilizator a mesajului de confirmare a plății, Contractul se consideră reziliat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea unor alte formalități de către Titular, inclusiv fără punere în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată sau a altor organe jurisdicționale.

Ca efect al rezilierii de drept, Titularul nu mai este tinut sa efectueze analizele comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

III.2. În cazul prevăzut la art. III.1. de mai sus, rezilierea de drept operează la ora 23:59 a celei de-a 30-a zi calendaristică a Termenului de executare a Contactului, Utilizatorul fiind de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea obligației.

III.3. Prezenta Secțiune reprezintă un Pact comisoriu pentru activarea căruia se impune o neexecutare culpabilă, imputabilă din partea Utilizatorului.

III.4. În cazul rezilierii de drept a Contractului prin activarea Pactului comisoriu, suma plătită de către Utilizator la momentul utilizării Funcției de comandă și plată online va fi reținută de către Titular și nu va fi restituită Utilizatorului decât dacă acesta solicită restituirea în mod expres în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data rezoluțiunii de drept menționată la punctul III.1., prezenta constituind clauză penală.

III.5. În cazul în care Utilizatorul solicită restituirea sumei de bani, conform articolului III.4. de mai sus, acesta va formula o cerere scrisa care va conține cel puțin urmatoarele: numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact https://www.bcentrum.ro/contact.html.

III. 6. Urmare solicitarii prevazute mai sus, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru analizele comandate în termen de cel mult 30 zile de la data solicitarii.

III. 7. Rezoluțiunea în parte a Contractului și restituirea parțială a sumei achitate de către Utilizator în cazul efectuării doar în parte a testelor din cadrul Pachetelor de teste RT-PCR COVID-19

În ipoteza în care Utilizatorul nu respectă condițiile în care a achiziționate un pachet de teste RT-PCR COVID-19 de 2, 3, respectiv 4 teste, respectiv decide să nu efectueze în termenul de la art. III. 1 de mai sus toate testele din cadrul pachetului de teste în același timp pentru a beneficia de reducerea acordată, Contractul se consideră reziliat de drept cu privire la testele neefectuate, fără a fi necesară îndeplinirea unor alte formalități de către Titular, inclusiv fără punere în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată sau a altor organe jurisdicționale, iar restituirea sumelor aferente testelor neefectuate se va realiza conform celor de la art. III.4 de mai sus, în următoarele condiții:

a.       În ceea ce privește pachetul de 2 teste ARN Viral SARS-CoV-2

Pachetul conține 2 teste RT PCR COVID-19. Prețul total al pachetului de teste este de 370 de lei, respectiv 185 lei per test efectuat.

În cazul în care doar unul dintre testele din cadrul pachetului de teste achiziționat se va efectua, restituirea sumei pentru testul neefectuat se va realiza pe baza unei cereri de rambursare care va cuprinde: (i) datele de identificare ale persoanei care a achiziționat online pachetul de teste; (ii) numărul comenzii online; (iii) datele de identificare ale persoanei care a beneficiat de testare în baza comenzii prin care a fost achiziționat pachetul de teste (iv) suma a cărei restituire se solicită.

b.       În ceea ce privește pachetul de 3 teste ARN Viral SARS-CoV-2

Pachetul conține 3 teste RT PCR COVID-19. Prețul total al pachetului de 3 teste este de 510 de lei, respectiv 170 lei per test efectuat. Reducerea acordată este de 8,11% din prețul total al celor 3 teste, iar acordarea acesteia este condiționată de efectuarea propiu-zisă a tuturor testelor din pachet în același timp. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, reducerea aplicată este condiționată de efectuarea tuturor testelor din cadrul pachetului ales în același timp. Astfel, în cazul în care se achiziționează un pachet de teste, iar numărul de persoane care se prezintă pentru efectuarea testării este mai mic decât cel pentru care s-a făcut programarea, reducerea, dacă este cazul, se va aplica în raport de numărul de persoane care au efectuat testul, iar suma ce se va restitui va fi reprezentată de diferența dintre pachetul achiziționat online și pachetul înregistrat în centrul de recoltare (având valoarea stabilită în raport de numărul de persoane care se prezintă pentru efectuarea testului – ex.: 510 lei – contravaloare teste achiziționate online, 370 lei – contravaloare înregistrată la efectuarea propriu-zisă a testelor, 140 lei – sumă rambursată).

În cazul în care doar o parte din testele din cadrul pachetului de teste au fost efectuate, resituirea sumei pentru testul/ testele neefectuate se va realiza pe baza unei cereri de rambursare care va cuprinde: (i) datele de identificare ale persoanei care a achiziționat online pachetul de teste; (ii) numărul comenzii online; (iii) componența grupului care a beneficiat de testare și care a efectuat propriu-zis testarea în baza comenzii prin care a fost achiziționat pachetul de teste și datele de identificare ale beneficiarilor testării și (iv) numărul testelor pentru care se solicită restituirea.

c.       În ceea ce privește pachetul de 4 teste ARN Viral SARS-CoV-2

Pachetul conține 4 teste RT PCR COVID-19. Prețul total al pachetului de 4 teste este de 665 de lei, respectiv 166.25 lei per test efectuat. Reducerea acordată este de 10,14% din prețul total al celor 4 teste, iar aplicarea acesteia este condiționată de efectuarea propiu-zisă a tuturor testelor din pachet în același timp. Pentru înlăturarea oricărui dubiu reducerea aplicată este condiționată de efectuarea tuturor testelor din cadrul pachetului ales în același timp. Astfel, în cazul în care se achiziționează online un pachet de teste, iar numărul de persoane care se prezintă pentru efectuarea testării este mai mic decât cel pentru care s-a făcut programarea, reducerea, dacă este cazul, se va acorda în raport de numrăul de persoane care au efectuat testul, iar suma ce se va restitui va fi reprezentată de diferenta dintre pachetul achiziționat online și pachetul înregistrat în centrul de recoltare (având valoarea stabilită în raport de numărul de persoane care se prezintă pentru efectuarea testului – ex.: 665 lei – contravaloare teste achitate online, 510 lei – contravaloare înregistrată la efectuarea propriu-zisă a testelor, 155 lei – sumă rambursată).

În cazul în care doar o parte din testele din cadrul pachetului de teste au fost efectuate, restituirea sumei pentru testul/ testele neefectuate se va realiza pe baza unei cereri de rambursare care va cuprinde: (i) datele de identificare ale persoanei care a achiziționat online pachetul de teste; (ii) numărul comenzii online; (iii) componența grupului care a beneficiat de testare și care a efectuat propriu-zis testarea în baza comenzii prin care a fost achiziționat pachetul de teste și datele de identificare ale beneficiarilor testării și (iv) numărul testelor pentru care se solicită restituirea.

IV. Dreptul utilizatorului de a se retrage din Contract

IV.1. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contract, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 30 zile de la momentul primirii de către utilizator a mesajului de confirmare a procesării plății, împreună cu informații esențiale privind comanda de analize efectuate prin utilizarea Funcției de comandă și plată. Acest drept poate fi exercitat numai in cazul neefectuării analizelor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

IV.2. Pentru a își exercita dreptul de retragere, Utilizatorul va transmite în atenția Titularului, anterior expirării termenului de 30 zile referit la punctul IV.1. mai sus, o declarație neechivocă cu privire la exercitarea dreptului de retragere care va conține cel puțin numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact https://www.bcentrum.ro/contact.html.

IV.3. Urmare a exercitării dreptului de retragere de către utilizator, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru analizele comandate în termen de cel mult 30 zile de la data la care declarația neechivocă a utilizatorului de exercitare a dreptului de retragere a fost comunicată în atenția sa.

V. Forța majoră

V.1. Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor ce incumbă Titularului în baza Contractului încheiat cu utilizatorul cu privire la analizele comandate de acesta din urmă în cadrul site-ului prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

V.2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din aceste Termene și Condiții de utilizare a Funcției de comandă și plată, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

V.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

VI. Reclamații și litigii

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Utilizatorul va putea sa depună reclamații către contact@borreliacentrum.ro prin completarea și transmiterea formularului de contact disponibil la https://www.bcentrum.ro/contact.html, pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

VII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea tuturor datelor furnizate de dumneavoastră în vederea prestării serviciului Plata Online, se realizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă la:  https://www.bcentrum/politica-confident.html

Prin UTILIZAREA FUNCȚIEI DE PLASEAZĂ COMANDA ȘI PLATĂ vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor TERMENE ȘI CONDIȚII: ”DEFINIȚII”, ”MECANISMUL FUNCȚIEI DE COMANDĂ ȘI PLATĂ”, ”REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI DE CĂTRE TITULAR”, INCLUSIV ART. III.4 INSTITUIND O CLAUZĂ PENALĂ, ”DREPTUL UTILIZATORULUI DE A SE RETRAGE DIN CONTRACT”, ”FORȚA MAJORĂ”, ”RECLAMAȚII ȘI LITIGII”.